Fluidum of small buildingCena sa udeľuje každoročne za vynikajúci
profesionálny výkon – zrealizované
architektonické dielo, ktoré významne prispieva
k obohateniu hmotnej kultúry na
Slovensku, v šiestich kategóriách (exteriér,
rekonštrukcia a obnova budov, občianske
a priemyselné budovy, bytové domy, rodinné
domy, interiér). Medzi tromi stavbami
nominovanými na cenu v kategórii rekonštrukcia
je aj dostavba Štátnej vedeckej
knižnice (ŠVK) v Košiciach. Autoromprojektu
je košické architektonické štúdio Atrium.
Cieľomprojektu stavby ŠVK bolo skvalitnenie,
rozšírenie a zatraktívnenie knižnično-
informačných služieb pre laickú i odbornú
verejnosť. Prvotnou úlohou architektov
bolo nájsť vhodné miesto pre chýbajúce
funkcie v rámci objektu a dvora knižnice –
bývalej väznice.
Tam, kde rozpočet na projekt rozšírenia
knižničných priestorov postupne uberal
z množstva alternatív zastrešenia dvora,
prípadne v ňomuloženého celopreskleného
levitujúceho viacpodlažného objektu, pridal
na čistote a jednoduchosti konečného
riešenia. Odpoveďou na časť funkčných
požiadaviek bola prostá rekonštrukcia už
existujúcich väzensko-knižničných priestorov.
„Hlavným cieľom bolo náznakom sprítomniť
atmosféru bývalej väznice a uchovať
pamiatkové hodnoty jej dvora. Koncept prešiel
búrlivou ,odtučňovacou procedúrou´ až
do tejto podoby,“ uviedol architekt Michal
Burák zo štúdia Atrium. Výsledkom je do
dvora vložený„kváder“ s vertikálnymčlenením
obvodových stien – presklenie a sendvičové
steny. Tie umožňujú cez interiér vnímať
dvorovú fasádu s prekrásne osadenými
a proporčnými pôvodnými oknami smrežami.
Napojenie na historickú budovu je cez
„krčok“ – štvorboký odrezaný ihlan. Strecha
je plochá so štrkovýmzásypoma osadeným
svetlíkom. Sála je dvojúrovňová. Galéria,
schodišťové rameno, ako aj celá konštrukcia
sály je z ocele – pomocná konštrukcia je
z pásoviny. Podlaha galérie a stupnice sú
sklenené z dôvodu zlepšenia svetelných
pomerov v hlbokomdvore knižnice. Priestorový
akcent je tvorený zábradlímschodišťa,
ktoré je aj jeho schodnicou. Drevený obklad
je „prepichnutý“ sklenenými stupnicami
a prináša do priestoru drobnopis. Hlavné
vstupné vráta sú vymenené za celopresklenené,
čo umožňuje vnímanie sály a dvora
z ulice.

Časopis Interiér 3/2010