Sport center Šaľa

Programový koberec
Urbanisticko-architektonický koncept nášho zadania sme nazvali programový koberec. Ide o pás funkcií v ktorom sú všetky objekty radené kolmo za sebou. Tento prvok efektívne využíva celé územie a ponúka vysoký stupeň variability. Je metaforou na mestskú štruktúru, ktorá je však napadnutá organickosťou prírody zo severnej časti. Ponúka kombináciu uzatvorených a otvorených plôch, cez ktoré návštevníci môžu voľne plynúť. Na prvý pohľad striktne usporiadava vnútorné priestory, no táto radikálnosť je prejavená len v oblasti formy. Z programového hľadiska priestor preteká a rôzne sa zmiešava.

Otvorený koniec
Jednou z výhod radenia priestoru do programového pásu je možnosť otvoreného konca. Toto radenie ponúka jasnú štruktúru radenia priestorov, avšak nie nutne ju jasne zadefinováva. Prostredie sa stáva citlivé na aktuálne potreby, s možnosťou rýchlych zmien.

Popis návrhu
Rozhodli sme sa k problému rozširovania mesta Šaľa a výstavbe areálu Jozefov pristupovať pragmaticky a radikálne. Veľký ohľad pri návrhu berieme na okolitú zástavbu IBV. Snažíme sa čo najviac zamedziť vstup autám návštevníkom medzi rodinné domy. Jedným z opatrení je aj vytvorenie zeleného pásu medzi IBV a riešeným územím, ktorý má slúžiť ako hluková a vizuálna bariéra . Ďalší dôraz sme kládli na zachovanie „prírodnej“ atmosféry daného územia. Hoci objekty formou zaradzujeme do mestskej štruktúry, radikálne zazelenávame programové pásy ako aj hlavné fasády penziónu a hokejového štadióna.

Letné kúpalisko
Rozhodli sme sa spojiť celý programový pás do jedného multifunkčného územia. Je tak celoročne prístupné a využívané. Hoci je líniovými budovami delený na „oddelenia“, je spájaný jasnou pešou komunikáciou ktorá preteká celým územím.

Penzión s wellness centrom
Kvôli ekonomickosti návrhu ako aj praktickému riešeniu problému sme sa rozhodli tieto dve funkcie zlúčiť do jednej budovy. Svojím tvarom vymedzuje rozptylovú zónu pre návštevníkov športovej haly a vytvára aj hlavné vstupné námestie do celého komplexu. Vstupná časť je spoločná pre návštevníkov letného kúpaliska, wellness centra aj penziónu. Je to kľúčový bod celého objektu. Pri návrhu fasády penziónu sme sa rozhodli o čo maximálne zazelenanie dvoch hlavných fasád. Vytvorili sme pred oknami bambusový les, ktorý slúži ako prirodzené tienenie pre obyvateľov penziónu. Spoza neho vykúkajú drevené balkóny izieb.

Hokejový štadión
Štadión navrhujeme s kapacitou 2000 divákov. Tvorí protipól k športovej hale s podobnou kapacitou. Veríme že aj tento štadión sa dá stavať postupne na etapy, ktoré začnú s menšou kapacitou. Po streche štadióna vedie cesta ktorá napája letné kúpalisko na cyklistickú a pešiu komunikáciu ktorá vedie po hrádzi. Fasáda štadióna je riešená podobne ako fasáda penziónu. Rozdiel je len v tom že tento krát nevytŕčajú balkóny, ale okná do šatní a sky-boxy pre VIP návštevníkov.

Parkovanie
Pri návrhu parkovacích plôch sa počítalo s dopravným zaťažením ktoré so sebou prinášajú hlavne športová hala a zimný štadión (poprípade v budúcnosti aj tenisová hala). Navrhujeme preto pod zimným štadiónom a pod námestím pred penziónom veľkokapacitné podzemné parkoviská. Nepovažujeme za správne ponechať v rekreačnej oblasti na teréne stovky áut. Využívame aj súčasné parkovisko, ktoré napájame novou cestou (od ulici Váhová) a následne zväčšujeme jeho kapacitu. Parkovanie a odstavisko pre autobusy situujeme za zimný štadión.

Etapizácia
Možnosť budovať športovo-relaxačnú oblasť Jozefov na etapy považujeme za kľúčovú vec. Výstavbu sme rozdelili do troch etáp. To nám zabezpečí vyhodnotenie každej etapy a možnosť úpravy nasledujúcej podoby programového pásu. Návrh je tak citlivý k reálnym potrebám miesta a pragmatický v pokračovaní zastavovania územia.
1 Etapa
Vybudovanie penziónu s wellness centrom a hokejového štadióna. Doplnenie o všetky pavilóny. Dopravne sa územie sprístupní cez Kvetnú a Váhovú ulicu. Exteriérové parkovanie je potrebné sprístupniť z Váhovej ulice, kvôli odľahčeniu IBV.
2 Etapa
Vybudovanie druhého programového pásu. Hlavné napojenie zo štúrovej ulice s kruhovým objazdom. Odľahčenie Kvetnej ulice. Popri centrálnej ceste vybudované cyklochodníky a pešie komunikácie. Možné uvoľnenie priestorov prvého pásu pre rozvoj letného kúpaliska na podobu aquaparku s regionálnym významom.
3 Etapa
Vybudovanie trerieho programového pásu- rozšírenie koniarskeho areálu. Odstavenie automobilovej dopravy a následné vytvorenie pešieho bulváru uprostred športovo- rekreačného centra.

Project
2016
Investor
City Šaľa
Location
Šaľa, Slovakia

Selected projects

*News

CEZAAR Award 2024 - nominee

It was with great joy that we accepted the nomination of Zelena Lipa for the CEZAAR Award 2024 in the very

More

DOMM on the cover

The family house by Košice based studio Atrium Architekti is a work of art moderation and refined reduction:

More

How I met my architect

Listen to the podcast about who we are, how we started, where we're going :)

More

PFMMXXIV

We have had the most successful year in our 30-year history. We are growing thanks to you. Thank you.

More

BIGSEE award for the DOMM project

For the second time in a row, we are taking home the award for the best Big See family home from Ljubljana.

More

Recommended products

Public space guideline for city of Prešov

19.90 €

More

Kniha Zásahy Tatry 2019

12.90 €

More

Book of Urban Interventions Trnava

12.90 €

More

CHRISTMAS PACK

19.90 €

More

Book of Urban Interventions Liptovský Mikuláš

9.90 €

More

Book of Urban Intervention Humenne

9.90 €

More

Book o Urban Intervention Brezno

12.90 €

More

Book of East Side Architecture

19.90 €

More

Book o Urban Intervention Gelnica 2018

12.90 €

More

Book DETLUP

39.00 €

More

Book o Urban Intervention Kežmarok

12.90 €

More

Book of Urban Interventions Nitra

12.90 €

More

Book of Urban Intervention Košice - Prešov

19.90 €

More

Fairy Tales - New Place

33.00 €

More

Atrium Black Cube Shirt 01

19.90 €

More

MORPH Shirt 03

19.90 €

More

MORPH Shirt 01

19.90 €

More

MORPH Shirt 02

19.90 €

More

Icon Shirt of SPOT Vazecka

19.90 €

More

Sketch Shirt Vinne

19.90 €

More